I. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy (práva a povinnosti) zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Lenka Juhošová, Zimná 585/25, 053 33 Nálepkovo, IČO: 52 193 021, DIČ: 1086199741 prostredníctvom internetového obchodu http://www.kocikybubinko.sk/ a kupujúcim – spotrebiteľom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na vyššie uvedenej webovej stránke v sekcii „O nás“ a „Kontakt“.

Kupujúcim (objednávateľom) je spotrebiteľ. Pod pojmom spotrebiteľ rozumieme fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, zamestnania, povolania, alebo inej podnikateľskej činnosti.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne rešpektujú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Kupujúci pri vyplňovaní elektronickej objednávky uvádza svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, presnú adresu bydliska, telefonický a e-mailový kontakt) a predmet plnenia (názov tovaru, množstvo a jeho cena, miesto dodania).

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.

Kupujúci podaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania elektronickej objednávky. Všeobecné obchodné podmienky dostane kupujúci ako prílohu na zadanú e-mailovú adresu.

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá je dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím webového sídla a elektronickej pošty.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II. Objednávka a spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvypredávajúceho je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.kocikybubinko.sk. Pravdivo a úplne vyplnená elektronická objednávka je návrhom kúpnej zmluvy kupujúcim (spotrebiteľom).

Odoslaním elektronickej objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať si objednaný tovar a za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke.

Po odoslaní objednávky kupujúci obratom dostane na svoju e-mailovú adresu automaticky vygenerované potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Potvrdenie o prijatí objednávky má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o doručení jeho objednávky. Nepovažuje sa za záväzné akceptovanie objednávky. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný.

Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa začína overovací proces predávajúceho – dostupnosť tovaru, platnosť cien, termín dodania tovaru a pod.

Predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky, ak v overovacom procese po prijatí objednávky zistil, že predmetný tovar už nie je dostupný, alebo tovar nie je schopný dodať kupujúcemu v stanovenej lehote, alebo zistil chybu v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode www.kocikybubinko.sk. Stornovanie objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu bezodkladne na telefonický alebo e-mailový kontakt, ktorý kupujúci uviedol v elektronickej objednávke. Ak už došlo k úhrade kúpnej ceny alebo jej časti, tak predávajúci dané finančné prostriedky vráti v lehote do 14 dní na bankový účet kupujúceho.

Na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim bude v prípade potreby zasielať predávajúci všetky potrebné informácie ohľadom zaslanej objednávky. Predávajúci môže kontaktovať kupujúceho aj prostredníctvom telefonického kontaktu uvedeného v objednávke. V prípade potreby si kupujúci môže overiť stav objednávky, prípadne ďalšie informácie ohľadom objednávky realizovanej cez e-shop www.kocikybubinko.sk cez pracovné dni od 10:00 hod. do 15:00 hod. na telefónnom čísle 0907 346 685.

Zadané údaje v odoslanej objednávke už nie je možné meniť. V prípade zmeny údajov je potrebné objednávku stornovať a vytvoriť novú objednávku.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom (kupujúci dostane automaticky vygenerované potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim - následne objednávka prechádza overovacím procesom dostupnosti tovaru a cien) a je uzavretázáväzným akceptovaním objednávky predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia („potvrdenie objednávky“).Predmetom kúpnej zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe zmluvné strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky. Obsahom záväzného akceptovania objednávky sú identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho, presný názov a cena tovaru, dodacie podmienky a dodacia lehota tovaru, adresa doručenia tovaru, prípadne iné údaje.

Vzniknutú kúpnu zmluvu, vrátane dohodnutej kúpnej ceny, je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Uzavretú kúpnu zmluvu predávajúci archivuje minimálne 5 rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov. Postup vedúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy je zrejmý z týchto obchodných podmienok. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju dôsledne skontrolovať a v prípade potreby opraviť.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, platobnej karty a pod.

Záväzným akceptovaním objednávky je predávajúci povinný dodať kvalitný tovar v dohodnutom množstve a termíne.Dodaný tovar musí byť v súlade s výrobnými špecifikáciami, musí vyhovovať určeným normám, predpisom a nariadeniam, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky. Spolu s tovarom bude doručený návod na použitie v slovenskom jazyku.

K dodanému tovaru prislúcha faktúra (daňový doklad), ktorá slúži ako doklad o kúpe. Faktúru obsahujúcu základné údaje kúpnej zmluvy dostane kupujúci v elektronickej podobe na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke. Kupujúci s týmto súhlasí. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej podobe je potrebné kontaktovať predajcu e-mailom alebo telefonicky. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty nie je možné meniť údaje v už vystavenej faktúre. Údaje v daňovom doklade je možné meniť len v prípade, keď kupujúci tovar ešte neprijal a nezaplatil.

Kupujúci berie na vedomie, že farba tovaru zobrazená na monitore počítača alebo mobilného telefónu nemusí presne zodpovedať reálne vnímaným farebným odtieňom v skutočnosti. Virtuálne zobrazenie farebných odtieňov sa v značnej miere odvíja od kvality zobrazovacieho zariadenia použitého kupujúcim.

Objednaný alebo zakúpený tovar je kupujúci povinný prevziať. V prípade neprevzatia odoslaného tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s prepravou tovaru.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

Všetky ceny tovarov, služieb a poplatkov uvedené v internetovom obchode www.kocikybubinko.sk sú zmluvné a konečné (vrátane DPH). Ceny sú aktuálne a platné v okamihu objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania.

Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a prípadnými poplatkami. Celková cena je uvádzaná v objednávke a v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky.

Právom predávajúceho je bezodkladné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci akceptuje platbu vopred bankovým prevodom na účet. Po pripísaní platby na účet predávajúceho, obdrží kupujúci v nasledujúci pracovný deň daňový doklad, a to na e-mail zadaný v objednávke.

Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve v dohodnutom termíne splatnosti pred doručením tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou akcie na vybraný tovar – doručenie zadarmo) formou bezhotovostného bankového prevodu alebo vkladom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v e-mailovom potvrdení objednávky.

Pri platbe vopred prevodom na účet predávajúceho, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby kupujúcim. Je nevyhnutné, aby bola finančná čiastka pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do štyroch pracovných dní po potvrdení objednávky, v opačnom prípade bude objednávka považovaná za zrušenú. Dňom platby sa rozumie deň, kedy bola kúpna cena tovaru pripísaná na bankový účet predávajúceho. Po pripísaní sumy na bankový účet predávajúceho bude zásielka odoslaná v dohodnutej dodacej lehote. Pokiaľ nebude kúpna cena tovaru uhradená v plnej výške, predávajúci má právo prerušiť dodávku tovaru do doby, kedy bude celá suma uhradená.

V prípade, ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú v e-shope www.kocikybubinko.sk omylom, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj potom, čo kupujúci obdržal potvrdenie objednávky. Predávajúci v takomto prípade bezodkladne informuje kupujúceho o vzniknutej skutočnosti.

Akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak. Bežnou cenou rozumieme cenu tovaru, ktorá je za predmetný tovar ponúkaná predajcom bez zohľadnenia možných zliav, alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá v danom čase lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

IV. Dodacie podmienky

Objednaný tovar kupujúcim bude dodaný predávajúcim prostredníctvom služieb tretích subjektov – prepravná spoločnosť, a to v čo najkratšej možnej dobe.

Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s doručením tovaru a to vo výške stanovenej v závislosti od hmotnosti a hodnoty prepravovaného tovaru (cena za doručenie objednaného tovaru je uvedená vrátane DPH). Výnimkou je akcie na vybraný tovar označený „doručenie zadarmo“.

Záväzným akceptovaním objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu kvalitný predmet kúpy v dohodnutom množstve, prevedení a termíne. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní od 08:00 do 18:00 hod., o presnom dni expedície a dodaní tovaru bude kupujúci informovaný prepravnou spoločnosťou. Dodaný tovar musí byť v súlade s výrobnými špecifikáciami, musí vyhovovať určeným normám, predpisom a nariadeniam, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky. Spolu s tovarom bude doručený návod na použitie v slovenskom jazyku. K dodanému tovaru prislúcha faktúra (daňový doklad), ktorá slúži ako doklad o kúpe.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Prevzatím zaplateného tovaru prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

Tovar s označením „na objednávku“ bude kupujúcemu odoslaný najneskôr do 28 dní, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená dodacia doba, kupujúci má možnosť preveriť si dostupnosť tovaru telefonicky alebo e-mailom ešte pred odoslaním objednávky.

Vopred dohodnutá dodacia lehota medzi predávajúcim a kupujúcim začína plynúť odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho. Podmienkou je získanie všetkých potrebných dokladov pre včasné vybavenie objednávky. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak objednaný tovar bude doručený kupujúcemu v mieste plnenia zmluvy (bydlisko) najneskôr v posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim vo vopred dohodnutej dodacej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy, a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy – kúpnu cenu (poprípade jej časť) tovaru vrátane nákladov na doručenie.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyzvať kupujúceho na prevzatie objednaného tovaru pred uplynutím vopred dohodnutej lehoty dodania objednaného tovaru.

Povinnosťou kupujúceho je prevziať objednaný tovar v mieste plnenia zmluvy, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy objednaný tovar neprevezme, tak vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške vynaložených nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednaného tovaru.

V prípade, ak bude potrebné objednaný tovar dodávať opakovane z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, tak všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.

V prípade, ak kupujúci nemôže prevziať objednaný tovar osobne, tak je povinný zabezpečiť, aby objednaný tovar prevzala ním splnomocnená osoba, ktorá podpíše protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúcim splnomocnená osoba na prevzatie objednaného tovaru je povinná predložiť zamestnancovi prepravnej spoločnosti originál alebo kópiu kúpnej zmluvy, doklad o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie.

Predajca nie je zodpovedný za poruchy a poškodenia spôsobené prepravcom. Zodpovednosť za poškodenie počas prepravy nesie dopravca, nakoľko všetky zásielky tovaru odosielané predajcom sú poistené.

Povinnosťou kupujúceho je bezprostredne pri prevzatí doručeného tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – tovar rozbaliť, skontrolovať jeho kompletnosť a všetky jeho súčasti. Ak doručený tovar vykazuje zjavné chyby (mechanicky poškodená alebo neúplná zásielka) je kupujúci povinný rozsah a povahu poškodenia popísať ihneď pri prevzatí tovaru v odovzdávacom protokole prepravcu (záznam o poškodení, záznam o nekompletnosti balenia) a to za jeho prítomnosti.Výhrady kupujúceho k doručenému tovaru uvedené v škodovom zápise, ktorého správnosť na mieste potvrdí dopravca, je potrebné obratom zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.

Mechanicky poškodenú alebo neúplnú zásielku je nevyhnutné bezodkladne oznámiť predávajúcemu (e-mailom na adresu juhosova.lenka@gmail.com, alebo prostredníctvom telefonátu na číslo 0907 346 685) a prepravnej spoločnosti. Poškodenú alebo neúplnú zásielku je žiaduce zdokumentovať fotograficky a fotografie zaslať na vyššie uvedený e-mail.

Na základe vyhotoveného záznamu o poškodení doručeného predávajúcemu, môže byť kupujúcemu po vyhodnotení škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava na tovar, odstránenie nedostatku tovaru alebo v prípade neodstrániteľných chýb dodaný nový tovar.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, alebo nekompletnosť tovaru, ktoré neboli zjavné pri preberaní zásielky, je nevyhnutné bezodkladne uplatniť po prevzatí zásielky v konkrétnej prepravnej spoločnosti a to v čase, ktorý je určený pri jednotlivých prepravných spoločnostiach v dokumentoch „Spôsoby doručenia“ a Reklamácie“, spravidla najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru, alebo nekompletnosť tovaru už nie je možné uznať. Kupujúci musí preukázať, že mechanického poškodenia alebo nekompletnosť tovaru nebolo možné pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu objaviť. Nároky z neskoršie zistených chýb takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované chyby mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravnou spoločnosťou, prípadne v dôsledku udania nesprávnej adresy doručenia kupujúcim. Reklamáciu za nedodanie tovaru vinou prepravnej spoločnosti je nutné uplatniť priamo u pracovníka prepravnej spoločnosti.

Predávajúci ďalej nezodpovedá za nedodanie objednaného tovaru, ktoré vzniklo vinou dodávateľa alebo výrobcu v dôsledku výskytu neočakávaného obmedzenia alebo zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídaných prekážok.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré zabránili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodu vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode pri predmetnom tovare. Povinnosťou predávajúceho je o vzniknutej skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny je predávajúci povinný  vrátiť kupujúcemu už zaplatené peniaze za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

Okrem prípadov stanovených zákonom je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim v prípade, keď je zverejnená cena tovaru v e-shope www.kocikybubinko.sk chybná. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj potom, čo kupujúci obdržal potvrdenie objednávky. Predávajúci v takomto prípade bezodkladne informuje kupujúceho o vzniknutej skutočnosti, kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje. Pokiaľ kupujúci už zaplatil peniaze za tovar, budú mu spätne prevedené na jeho bankový účet najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa stornovania objednávky predávajúcim.

Tovar ponúkaný v internetovom obchode www.kocikybubinko.sk nie je určený k ďalšiemu predaju. V prípade objednania alebo zakúpenia takého množstva tovaru kupujúcim, ktoré nezodpovedá bežnému chodu domácnosti alebo predávajúci usúdi, že objednaný tovar bude použitý k ďalšiemu predaju, je predávajúci oprávnený objednávku zrušiť. V prípade, že bola objednávka potvrdená, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to bez ďalších nárokov kupujúceho.

Podľa ustanovenia § 3 odsek 1zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)si predávajúci včas a riadne splnil svoju informačnú povinnosť, keď jasným, jednoznačným a zrozumiteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, ktoré sa týkajú obchodných, platobných, prepravných, reklamačných a ostatných podmienok.

Do 12 hodín od doručenia elektronickej objednávky predávajúcemu môže kupujúci objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu. Oznámenie o zrušení objednávky (musí obsahovať názov objednaného tovaru a identifikačné údaje kupujúceho) možno odoslať prostredníctvom e-mailu. Kontaktovať predajcu je možné aj telefonicky. Za zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu tovaru alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu tovaru alebo jej časť v lehote 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

Na základe ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúcemu vzniká právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Právom kupujúceho je v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar nesmie byť používaný a následne vrátený predávajúcemu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, dňom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, dňom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, dňom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Odstúpením od kúpnej zmluvy zároveň dochádza k zrušeniu každej doplnkovej zmluvy súvisiacej so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Ak predávajúci poskytuje s tovarom darček, tak v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj darček. Nevrátenie darčeka je považované za bezdôvodné obohatenie kupujúceho, predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

Ak si kupujúci u predávajúceho uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy, tak je povinný v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru odoslať list informujúci o odstúpení od zmluvy alebo formulár na odstúpenie od zmluvy na poštovú adresu predávajúceho (Lenka Juhošová, Zimná 585/25, 053 33 Nálepkovo). Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na internetovej stránke predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ustanovenia § 7 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Pre urýchlenie procesu odstúpenia od kúpnej zmluvy je žiaduce kontaktovať predajcu prostredníctvom telefonátu na číslo 0907 346 685 ešte pred odoslaním formulára na odstúpenie od zmluvy.

Sprievodný list informujúci o odstúpení od zmluvy alebo formulár na odstúpenie od zmluvy musí obsahovať základné údaje ako meno a priezvisko kupujúceho, adresu kupujúceho, názov tovaru, číslo nákupného dokladu, dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), číslo bankového účtu pre finančné vysporiadanie, dátum a vlastnoručný podpis kupujúceho.

Odstúpením od kúpnej zmluvy vzniká kupujúcemu povinnosť doručiť predávajúcemu tovar najneskôr 14 dní od dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy a to na vlastné náklady. Adresa doručenia tovaru je Lenka Juhošová, Zimná 585/25, 053 33 Nálepkovo. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša všetky poštovné náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Vrátený tovar musí byť úplný, s kompletnou dokumentáciou (návod, záručný list, doklad o zaplatení), bez poškodenia, čistý, zabalený v originálnom obale, v stave a hodnote, v akom kupujúci tovar prevzal. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky formou dobierky predávajúci nepreberá.

Po platnom odstúpení od kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené formou bezhotovostného bankového prevodu alebo vkladom na účet predávajúceho. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru pred tým, ako mu bol tovar (úplný, s kompletnou dokumentáciou, bez poškodenia, čistý, podľa možnosti zabalený v originálnom obale, v stave a hodnote, v akom kupujúci tovar prevzal) od kupujúceho doručený. V prípade nedodania kompletného tovaru sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.

V prípade, ak kupujúci doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, nekompletný či poškodený, alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, vzniká predávajúcemu právo požadovať od kupujúceho čiastku, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru a to v súlade s § 10 ods. 4Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. V takomto prípade vzniká kupujúcemu povinnosť uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a reálnou hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, tak znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v plnej výške.

V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné, a predávajúci nie je povinný vrátiť preukázateľnú platbu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu, a zároveň mu vzniká nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

V súlade s § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom, ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

VI. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa v tejto podobe vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho formou elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho - www.kocikybubinko.sk.

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho. Popisuje, akým spôsobom reklamovať tovar zakúpený  od predávajúceho. Povinnosťou kupujúceho je oboznámiť sa so so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a s platným reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru.

Potvrdením záväznej objednávky tovaru s povinnosťou platby kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a s platným reklamačným poriadkom internetového obchodu www.kocikybubinko.sk a v celom rozsahu s ním súhlasí. Súčasne kupujúci potvrdzuje, že:

 1. bol riadne informovaný predajcom o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 odsek 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

 2. bol riadne poučený predávajúcim o svojich právach, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri doručení reklamovaného tovaru prostredníctvom pošty alebo kuriéra, je rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie dátum prijatia tovaru od doručovateľa. Dĺžka záručnej doby je:

 1. 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru v prípade nového tovaru, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu,

 2. 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru v prípade použitého tovaru (použitým tovarom sa rozumie takto označený tovar, ktorý je použitý či opravovaný bez chyby, pričom kompletnosť balenia nebráni plnému užívaniu výrobku).

V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania je považovaná doba trvajúca od doručenia objednaného tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu prostredníctvom odovzdania tovaru pracovníkovi prepravnej spoločnosti za účelom jeho prepravy k predávajúcemu.

Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol zakúpený tovar v reklamácii a nemohol byť používaný kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v lehote záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba od začiatku, od prevzatia nového tovaru, prípadne od prevzatia tovaru s novou súčiastkou.

V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam a špecifikáciám v tomto reklamačnom poriadku.

Povinnosťou kupujúceho je bezprostredne pri prevzatí doručeného tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – tovar rozbaliť, skontrolovať jeho kompletnosť a všetky jeho súčasti. Ak doručený tovar vykazuje zjavné chyby (mechanicky poškodená alebo neúplná zásielka) je kupujúci povinný rozsah a povahu poškodenia popísať ihneď pri prevzatí tovaru v odovzdávacom protokole prepravcu (záznam o poškodení, záznam o nekompletnosti balenia) a to za jeho prítomnosti. Výhrady kupujúceho k doručenému tovaru uvedené v škodovom zápise, ktorého správnosť na mieste potvrdí dopravca, je potrebné obratom zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.

Mechanicky poškodenú alebo neúplnú zásielku je nevyhnutné bezodkladne oznámiť predávajúcemu (e-mailom na adresu juhosova.lenka@gmail.com, alebo prostredníctvom telefonátu na číslo 0907 346 685) a prepravnej spoločnosti. Poškodenú alebo neúplnú zásielku je žiaduce zdokumentovať fotograficky a fotografie zaslať na vyššie uvedený e-mail.

Na základe vyhotoveného záznamu o poškodení doručeného predávajúcemu, môže byť kupujúcemu po vyhodnotení škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava na tovar, odstránenie nedostatku tovaru alebo v prípade neodstrániteľných chýb dodaný nový tovar.

Predávajúci je zodpovedný za chyby, ktoré sa na predmetnom tovare prejavia v záručnej dobe a sú spôsobené výrobným nedostatkom. Predajca nie je zodpovedný za poruchy a poškodenia spôsobené prepravcom. Zodpovednosť za poškodenie počas prepravy nesie dopravca, nakoľko všetky zásielky tovaru odosielané predajcom sú poistené.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, alebo nekompletnosť tovaru, ktoré neboli zjavné pri preberaní zásielky, je nevyhnutné bezodkladne uplatniť po prevzatí zásielky v konkrétnej prepravnej spoločnosti, a to v čase, ktorý je určený pri jednotlivých prepravných spoločnostiach v dokumentoch „Spôsoby doručenia“ a Reklamácie“, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru, alebo nekompletnosť tovaru už nie je možné uznať. Kupujúci musí preukázať, že mechanické poškodenia alebo nekompletnosť tovaru nebolo možné pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu objaviť. Nároky z neskoršie zistených chýb takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované chyby mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravnou spoločnosťou, prípadne v dôsledku udania nesprávnej adresy doručenia kupujúcim. Reklamáciu za nedodanie tovaru vinou prepravnej spoločnosti je nutné uplatniť priamo u pracovníka prepravnej spoločnosti.

V prípade prejavenia sa výrobnej chyby na zakúpenom tovare, je kupujúci povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho a to podľa tohto reklamačného poriadku, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. Ďalšie používanie poškodenej alebo chybnej časti zakúpeného produktu môže spôsobiť neodstrániteľnosť chyby, za čo predajca nenesie zodpovednosť.

Ak tovar počas záručnej doby vykazuje chyby, tak má kupujúci právo uplatniť reklamáciu po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu. K reklamácii je vždy potrebné zaslať originálny záručný list, ktorý bol kupujúcemu doručený spolu s tovarom, ďalej doklad o zakúpení tovaru (faktúra) a podrobný popis chyby (formulár na uplatnenie reklamácie). Neuvedenie popisu chyby výrobku môže riešenie reklamácie značne skomplikovať a predĺžiť!

V prípade akejkoľvek reklamácie kupujúci vopred informuje predávajúceho o uplatnení reklamácie prostredníctvom e-mailu, písomne alebo telefonicky. Cieľom počiatočnej komunikácie je voľba najvhodnejšej formy reklamačného postupu. Počas reklamácie je žiaduce byť v kontakte s predávajúcim, aby sa zaistil hladký priebeh reklamácie a predišlo sa k predlžovaniu reklamačnej lehoty.

Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť predávajúcemu na adresu: Lenka Juhošová, Zimná 585/25, 053 33 Nálepkovo. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Povinnosťou kupujúceho je reklamovaný tovar riadne zabaliť do vhodného obalu (najlepšie originálneho obalu), ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. Obalenie kočíka alebo jeho časti potravinovou fóliou nemusí byť ako zásielka prepravnou spoločnosťou prevzatá z dôvodu nedostatočného zabalenia zásielky (prepravná spoločnosť sa chráni pred zodpovednosťou za prípadné poškodenie kočíka). Balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočnú adresa a telefónne číslo).

Povinnosťou kupujúceho je reklamovaný tovar zaslať riadne očistený. Znečistený tovar bude kupujúcemu obratom vrátený na náklady kupujúceho.

Reklamačné konanie tovaru začína plynúť dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. kupujúci informuje predávajúceho o uplatnení reklamácie prostredníctvom e-mailu, písomne alebo telefonicky,

 2. kupujúci vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a následne ho doručí predávajúcemu napr. e-mailom (vzor sa nachádza na internetovej stránke predávajúceho),

 3. kupujúci zašle reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, dokumentácie a  návodu predávajúcemu. K reklamácii je vždy potrebné zaslať originálny záručný list, kópiu dokladu o zakúpení tovaru (faktúra – daňový doklad odoslaný predávajúcim formou e-mailu) a formulár na uplatnenie reklamácie (nemusí, ak bol odoslaný e-mailom – bod 1).

Po splnení vyššie uvedených podmienok kupujúcim a následným obdržaním reklamovaného tovaru predávajúcim a jeho kontrolou naplnenia vyššie uvedených podmienok reklamácie, odošle predávajúci kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie reklamácie a to bez zbytočného odkladu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie. Následnepredávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Opätovným vyskytnutím sa chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 a § 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písmeno m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,

 2. výmenou tovaru,

 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,

 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Spôsob vybavenia reklamácie volí kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho môže upozorniť a navrhnúť vhodnejší spôsob. Ak kupujúci v poskytnutej primeranej lehote nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim, zvolí ho predávajúci. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v listinnej podobe, alebo prostredníctvom e-mailu.

Na začiatku reklamačného konania môže kupujúci požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. O tom, či je chyba úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko formou písomného posúdenia predmetnej chyby. Na základe odborného rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedené „vymenený tovar“. Prípadné nasledovné reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. Ak je tovar vymenený za nový, tak záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak výlučne na nový tovar.

Po riadnom vybavení reklamácie bude reklamovaný tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky, o čom bude kupujúci včas informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný reklamovaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci tiež skontroluje kompletnosť tovaru. V prípade nesúladu je kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho (telefonicky alebo e-mailom), k neskorším námietkam nebude prihliadnuté.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby tovaru má kupujúci tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Všetky právom uplatnené reklamácie v záručnej dobe sú bezplatné. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s prepravou tovaru späť ku kupujúcemu.

Záručné podmienky pre konkrétny tovaru sú uvedené v priloženom záručnom liste. Povinnosťou kupujúceho je pred prvým použitím tovaru riadne si preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Nárok kupujúceho na uplatnenie záruky (bezplatnú záručnú opravu) u predávajúceho zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení (nadobudnutí) tovaru u predajcu, záručného listu alebo príslušenstva potrebného k odbornému posúdeniu oprávnenia reklamácie,

 2. uplynutím záručnej doby tovaru,

 3. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

 4. mechanickým poškodením tovaru,

 5. násilným poškodením tovaru,

 6. neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky,

 7. poškodením tovaru v dôsledku neodbornejmanipulácii, obsluhy alebo neprimeraným zaobchádzaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie,

 8. zanedbaním starostlivosti o zakúpený tovar, alebo nesprávnym skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

 9. poškodením tovaru nadmerným mechanickým opotrebením, nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentáciialebo všeobecnými zásadami,

 10. poškodením tovaru nepredvídateľnou skazou a náhodným zhoršením, živelnouudalosťou, živelnou katastrofou,

 11. poškodením tovaru poveternostnými podmienkami(najmä vyblednutie od slnka, hrdza na kovových častiach a pod.) alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním tovaru (opotrebovanie pneumatík, defekty, škrabance na konštrukcii, odtrhnuté zipsy, cvoky a pod.). Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, na ktoré bol kupujúci upozornený predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Ak je reklamovaný tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky, tak sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

V prípade rozporu tovaru s kúpnou zmluvou má kupujúci nárok na tzv. zjednanie nápravy a bezplatným uvedením tovaru do stavu, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve prostredníctvom opravy, alebo primeraným znížením kúpnej ceny tovaru, alebo náhradný dodaním tovaru, alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.

Pod zhodou s kúpnou zmluvou rozumieme, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé. Ďalej zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza, alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

Pokiaľ kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania vyplní elektronický formulár sťažnosti. Predložené informácie musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.VII. Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na webovej stránke www.kocikybubinko.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

VIII. Bazárový predaj

Internetový obchod www.kocikybubinko.sk ponúka aj uzavretie kúpnej zmluvy na bazárový (komisný) tovar. Do kategórie bazárového tovaru možno zaradiť používaný tovar, alebo tovar s poškodeným obalom.

V prípade použitého tovaru je záručná doba 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Bazárový tovar nie je možné pri prípadnej reklamácii vymeniť za nový tovar.

Na reklamáciu bazárového tovaru sa primerane vzťahujú ustanovenia reklamačného poriadku, pokiaľ nie je v tejto časti uvedené inak.

Bazárový tovar nemožno reklamovať pre chybu resp. iný dôvod, pre ktorý bol tento tovar predaný v zníženej cene.

IX. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Písomná oznamovacia povinnosť zmeny aktuálne platných všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením inovovaných všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke elektronického obchodu www.kocikybubinko.sk. Platne uzavretá kúpna zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu v momente odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A - 35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dozoru.


Najpredávanejšie produkty

 • Gusio Florencia
  Gusio Florencia

  Kočík Florencia elegantne kombinuje moderný dizajn, pohodlnosť,...

  360,00€

Informace

Výrobcovia

Zľavnené produkty

Momentálne nie sú žiadne zľavnené produkty.

Dodávatelia

Žiadni dodávatelia