I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ Lenka Juhošová, so sídlom Zimná 585/25, 053 33 Nálepkovo, Slovenská republika, IČO: 52 193 021, zapísaný v OU-PO-OZP1-2019/008867-2, č. živnostenského registra 750-52190 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ je fyzickou osobou, ktorá prevádzkuje internetový obchod http://www.kocikybubinko.sk/, a to za účelom predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi, od čoho sa odvíja spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou tovaru.

Prevádzkovateľ si v plnom rozsahu uvedomuje, tobôž v dnešnej „internetovej“ dobe, dôležitosť ochrany osobných údajov pred ich prípadným zneužitím a zaväzuje sa vynaložiť maximálne úsilie, aby nedošlo k ich neoprávnenému spracovaniu. Prevádzkovateľ dodržiava pravidlá ochrany osobných údajov a spracúva ich v zmysle týchto zásad.

Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov, týmito zásadami informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (fyzická osoba kupujúca tovar od prevádzkovateľa) súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov.

Povinnosťou účastníka je poskytnúť prevádzkovateľovi pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, pravdivosť a presnosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedný výhradne účastník. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť poskytnutých údajov. V prípade, že účastník neposkytne pravdivo a správne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje poskytnuté kupujúcim (meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa), údaje o objednávkach (údaje o tovare a službách, ktoré si kupujúci objednal, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách) a údaje z komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby zakúpeného tovaru.

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov na portáli  www.kocikybubinko.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z., z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR“ a Zákon).

Osobné údaje sú a budú spracované v listinnej a elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom. Prevádzkovateľ tiež nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

E-shop www.kocikybubinko.sk nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov samozrejme môže vyššie uvedený e-shop používať a to po udelení súhlasu jeho zákonného zástupcu (rodič, poručník). V prípade neudelenia súhlasu je potrebné o tejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa (telefonicky alebo e-mailom).

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak je dotknutá osoba staršia ako 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov prevádzkovateľ nespracováva. Každá registrácia alebo prihlásenie v e-shope www.kocikybubinko.sk sú sprevádzané vyžiadaním čestného prehlásenia veku kupujúceho.

II. Účely spracovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb pre nasledovné účely:

 1. Plnenie a uzavretie kúpnej zmluvy

Právnym základom spracovávania osobných údajov dotknutej osoby je v prípade registrácie, nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.kocikybubinko.sk, dodania tovaru a riešenia prípadných poistných udalostí čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na plnenie zmluvy (ako aj jej uzatvorenie), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci),alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby pre potreby realizácie nákupu tovaru prostredníctvom elektronického obchodu. Kupujúci pri vyplňovaní elektronickej objednávky uvádza svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, presnú adresu bydliska, telefonický a e-mailový kontakt) a predmet plnenia (názov tovaru, množstvo a jeho cena, miesto dodania). Poskytnutie vyššie uvedených údajov je nevyhnutné na dokončenie a spracovanie objednávky tovaru, taktiež umožňuje komunikáciu medzi prevádzkovateľom a účastníkom (napr. zaslanie potvrdenia o prijatí objednávky na uvedený e-mail, potvrdenie o záväznej akceptácii objednávky predávajúcim na uvedený e-mail, upozornenie na odoslanie tovaru a iné).

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby pre potreby doručenia tovaru účastníkovi (kupujúcemu). V tejto súvislosti je prevádzkovateľ oprávnený potrebné údaje poskytnuté účastníkom odovzdať vybranej prepravnej spoločnosti výlučne pre potreby dodania objednaného tovaru.

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v prípade vybavovania reklamácií. V súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru je prevádzkovateľ oprávnený potrebné údaje poskytnuté účastníkom odovzdať dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru výlučne pre potreby vybavenia reklamácie tovaru.

Pre vyššie uvedené potreby budú osobné údaje spracované počas trvania zmluvného vzťahu, to znamená po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky, prípadne vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia. Po uplynutí tejto doby sú údaje ďalej spracovávané prevádzkovateľom po dobu 4 rokov od uplynutia záručnej doby na tovar (3 roky premlčacej doby a 1 rok po uplynutí premlčacej doby s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby), a to na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa za účelom ochrany právnych nárokov a internej evidencie a kontroly. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania budú osobné údaje spracovávané v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní.

 1. Marketing

Na základe oprávneného záujmu (teda bez súhlasu kupujúceho) prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje, nastavenia účtu a údaje o objednávkach kupujúceho na marketingové účely:

 • získavanie informácií za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku. Zisťovanie spokojnosti s poskytnutými službami sa môže realizovať zasielaním e-mailových dotazníkov spokojnosti po nákupe v e-shope. V rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov využíva prevádzkovateľ služby sprostredkovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, ktorému pre tieto účely môže po výslovnom súhlase účastníka poskytnúť informácie o ním zakúpenom tovare a e-mailovej adrese. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. Osobné údaje dotknutej osoby nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov môže dotknutá osoba kedykoľvek uplatniť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maili s dotazníkom. V prípade námietky dotknutej osoby jej dotazník nebude ďalej zasielaný.

 • poskytovania ponúk e-mailom s cieľom efektívnej propagácie produktov. Prevádzkovateľ využíva plošné zasielanie reklamných ponúk produktov bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov pri zasielaní reklamných oznámení je 3 roky. Ak si dotknutá osoba neželá dostávať reklamné ponuky, tak to oznámi e-mailom alebo telefonicky predávajúcemu.

 1. Oprávnené záujmy

V prípade nákupu tovaru v internetovom obchode www.kocikybubinko.sk dochádza k uchovaniu identifikačných a kontaktných údajov a údajov o objednávkach kupujúceho na základe oprávneného záujmu (bez súhlasu kupujúceho) účelom ochrany právnych nárokov a internej evidencie a kontroly prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je predovšetkým ochrana majetku, ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči prevádzkovateľovi.

V zmysle ochrany právnych nárokov a internej evidencie a kontroly, je doba spracovávania údajov prevádzkovateľom stanovená na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar (3 roky premlčacej doby a 1 rok po uplynutí premlčacej doby s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby).

V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania sú osobné údaje, z dôvodu účinnej obhajoby prevádzkovateľa, spracúvané počas celej doby vedenia sporu. Prevádzkovateľ spracúva na účely uplatnenia svojich nárokov údaje, ktoré sú uvedené v kúpnych zmluvách, údaje uvedené v dokumentoch vzťahujúcich sa na reklamáciu tovaru, údaje nevyhnutné na podanie žaloby prevádzkovateľom, údaje uvedené v žalobe proti prevádzkovateľovi, údaje vedené v účtovníctve prevádzkovateľa a iné údaje v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ taktiež uchováva e-mailovú komunikáciu s kupujúcim, uchováva informáciu potvrdzujúcu telefónny hovor alebo online chat komunikáciu. V tejto súvislosti budú spracovávané identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii vrátane nahrávok hovorov na základe oprávneného záujmu na nasledovné účely:

 • vybavenie požiadaviek účastníka,

 • evidencia požiadaviek z dôvodu ich vnútornej kontroly riadneho a včasného plnenia,

 • preukazovanie, že požiadavka účastníka bola prijatá a vybavená (napr. uplatnenie reklamácie),

 • ich analýza pre zlepšovanie kvality poskytovaných služieb.

Pre vyššie uvedené účely sú osobné údaje uchovávané po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ účastník urobí pomocou niektorého komunikačného kanálu objednávku, môže prevádzkovateľ údaje uchovávať pre ochranu právnych nárokov v lehote 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar (3 roky premlčacej doby a 1 rok po uplynutí premlčacej doby s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby). V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania budú osobné údaje spracovávané v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zasielanie obchodných ponúk v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ak prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru účastníkovi. Oprávnený záujem vzniká v nadväznosti na vytvorenú objednávku kupujúceho v internetovom obchode www.kocikybubinko.sk.

Proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa má účastník právo uplatniť námietku.

 1. Plnenie právnych povinností prevádzkovateľa

Ak sú osobné údaje (identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o objednávkach) spracovávané na základe plnenia zákonom stanovených právnych povinností, tak prevádzkovateľ nemusí získať pre takéto spracovanie súhlas kupujúceho, a to z dôvodu dodržiavania zákonov ako:

 • zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník,

 • zákon č. 431/2002 Z. z., Zákon o účtovníctve,

 • zákon č. 250/2007 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa,

 • zákon č. 102/2014 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre vyššie uvedené účely sú osobné údaje používané najviac desať rokov od uzavretia poslednej kúpnej zmluvy.

Osobné údaje kupujúcich môžu byť spracovávané na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov. Príjemcami osobných údajov sú orgány finančnej správy, daňový poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

III. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Prevádzkovateľ je oprávnený v priebehu spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy poskytnúť osobné údaje účastníka tretím subjektom:

 • prepravnej spoločnosti za účelom doručenia tovaru (prepravnej spoločnosti sú odovzdané údaje z vyplnenej objednávky – meno a priezvisko, doručovacia adresa, tel. číslo). Prepravná spoločnosť je vo vzťahu k poskytnutým osobným údajom oprávnená ich spracúvať len na účely doručenia tovaru a potom musí osobné údaje bezodkladne vymazať,

 • dodávateľovi realizujúcemu DROP SHIPPING (posielanie tovaru priamo kupujúcemu) za účelom vybavenia objednávky a doručenia tovaru. Takto poskytnuté osobné údaje zahŕňajú meno a priezvisko, doručovaciu adresa a tel. číslo. Dodávateľ odovzdáva poskytnuté osobné údaje prepravnej spoločnosti, ktorá bude objednaný tovar doručovať. Dodávateľ a prepravná spoločnosť je vo vzťahu k poskytnutým osobným údajom oprávnená ich spracúvať len na účely doručenia tovaru a potom musí osobné údaje bezodkladne vymazať,

 • bankám a partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby. Prevádzkovateľ nedisponuje údajmi o platobných kartách účastníkov. Údajmi o platobných kartách účastníkov disponuje výhradne zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia,

 • dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu, poprípade spoločnosti poskytujúcej služby autorizovaného servisu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru,

 • spoločnosti, ktorá prevádzkovateľovi dodáva systém a spravuje web stránku,

 • v rámci poskytnutia súčinnosti orgánom štátnej moci v prípade uloženia povinnosti odovzdať osobné údaje dotknutej osoby (polícii, súdom a pod.),

 • v rámci hodnotenia spokojnosti zákazníka sprostredkovateľovi, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, ktorému pre tieto účely môže po výslovnom súhlase účastníka poskytnúť informácie o ním zakúpenom tovare a e-mailovej adrese.

IV. Zdroje získavania osobných údajov

Prevádzkovateľ primárne získava a následne spracováva osobné údaje poskytnuté účastníkom v rámci elektronického objednávania tovaru v internetovom obchode www.kocikybubinko.sk. Osobné údaje prevádzkovateľ získava a spracováva tiež pri vytváraní a používaní účtu, alebo pri telefonickej komunikácii s účastníkom.

V prípade, že kupujúci poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje tretích osôb, je jeho povinnosťou informovať o tejto skutočnosti dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

V prípade nákupu tovaru môže prevádzkovateľ v súvislosti s plnením uzatvorenej kúpnej zmluvy získať dodatočné údaje od bankových spoločností a prepravných spoločností (napr. číslo účtu kupujúceho pri úspešnom vykonaní platby).

Pri návšteve webovej stránky www.kocikybubinko.sk má možnosť prevádzkovateľ získať prístup k informáciám ako IP adresa, dátum a čas návštevy webovej stránky, informácie o správaní účastníka na webovej stránke (navštívené odkazy, zobrazený tovar). Z dôvodu rešpektovania maximálneho súkromia účastníka prevádzkovateľ spomínané informácie nespracováva.

Pri návšteve webovej stránky www.kocikybubinko.sk prostredníctvom telefónu či obdobného prístroja má možnosť prevádzkovateľ získať prístup k informáciám o použitom mobilnom zariadení. Z dôvodu rešpektovania maximálneho súkromia účastníka prevádzkovateľ spomínané informácie nespracováva.

V prípade, že budú osobné údaje účastníka predané inému subjektu, bude o tom účastník vopred informovaný vrátane uvedenia subjektu predania.

V. Registrácia

Nákup tovaru v e-shope www.kocikybubinko.sk je možný aj bez registrácie kupujúceho.

Kupujúci má možnosť sa zaregistrovať, čím sa mu sprístupní mnoho užitočných funkcií. Prihlásením sa účastníka do svojho užívateľského konta získava účastník prístup k informáciám o svojich objednávkach. Zadané osobné údaje môže účastník kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k užívateľskému kontu.

Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje vtedy, ak si účastník (kupujúci) vytvorí na stránke www.kocikybubinko.sk užívateľský účet. Prevádzkovateľ tiež spracováva nastavenia, údaje o objednávkach. Osobné údaje sú používané po dobu existencie účtu, ktorý môže účastník kedykoľvek vymazať.

Užívateľské konto si účastník chráni heslom. V prípade registrácie má prístup ku vytvorenému kontu jedine účastník, ktorý ho vytvoril, preto je mimoriadne dôležité s prihlasovacími údajmi nakladať dôverne. Užívateľské heslá prevádzkovateľ nespracováva. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

Založením užívateľského konta účastník vyjadruje súhlas k vyhodnocovaniu a zhromažďovaniu osobných údajov v užívateľskom konte na účely využitia služieb a vyhodnocovania nákupného správania sa (teda aké produkty si účastník zakúpil).

Registráciu je možné zrušiť vymazaním užívateľského konta.

VI. Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje účastníka budú spracovávané po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi ním a prevádzkovateľom.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas účastníka, budú jeho osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 6 rokov, alebo do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

V zmysle ochrany právnych nárokov a internej evidencie a kontroly, je doba spracovávania osobných údajov prevádzkovateľom stanovená na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar (3 roky premlčacej doby a 1 rok po uplynutí premlčacej doby s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby).

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zákonom stanovených právnych povinností (vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov) musí prevádzkovateľ spracovávať bez ohľadu na súhlas udelený účastníkom na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi, a to najviac desať rokov od uzavretia poslednej kúpnej zmluvy. Daňový doklad je uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, a to za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi prevádzkovateľom a účastníkom.

V prípade, že sa účastník prihlási k odberu reklamných oznámení, tak budú jeho osobné údaje spracovávané účastníkom po dobu 3 rokov, poprípade do doby vyslovenia nesúhlasu účastníka s ich ďalším zasielaním. Ak si účastník neželá dostávať reklamné ponuky, tak to oznámi e-mailom alebo telefonicky prevádzkovateľovi.

Osobné údaje, ktoré boli získane prostredníctvom používateľského účtu, či iným obdobným spôsobom, prevádzkovateľ spracováva po dobu využívania služieb webovej stránky www.kocikybubinko.sk a ďalej zvyčajne 3 roky po zrušení používateľského účtu.

Prípadné telefonické nahrávky, o ktorých bol účastník informovaný na začiatku telefonického rozhovoru, sú uchovávané najviac 1 rok, pokiaľ však bude pre prevádzkovateľa z dôvodu oprávneného záujmu nevyhnutné uchovať si telefonické nahrávky po dlhšiu dobu (napr. pri podozrení z podvodu a pod.). Rovnaký čas je uchovávaná taktiež online chat komunikácia.

Po uplynutí vyššie uvedených lehôt prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

VII. Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ si v plnom rozsahu uvedomuje, tobôž v dnešnej „internetovej“ dobe, dôležitosť ochrany osobných údajov pred ich prípadným zneužitím a zaväzuje sa vynaložiť maximálne úsilie, aby nedošlo k ich neoprávnenému spracovaniu.

V spolupráci s renomovanou spoločnosťou tvoriacou a spravujúcou internetové stránky prevádzkovateľ používa bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav informačných technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie, ktoré sa ďalej priebežne kontroluje, aktualizuje a zdokonaľuje. Osobné údaje sú technicky a organizačne zabezpečené proti zneužitiu a ďalšiemu šíreniu neoprávnenými osobami.

Komunikácia medzi zariadením účastníka a webovým serverom prevádzkovateľa je šifrovaná. Prihlasovacie údaje účastníka sú zaheslované, všetky osobné údaje a dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách.

VIII. Zasielanie údajov mimo územia Európskej únie

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do krajín, ktoré nespadajú do Európskeho hospodárskeho priestoru.

IX. Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vo vzťahu k svojim osobným údajom má dotknutá osoba (kupujúci) viacero práv. Medzi najzásadnejšie práva možno zaradiť:

 1. Právo na prístup k informáciám

Účastník (kupujúci) má právo vedieť, aké osobné údaje prevádzkovateľ spracováva, a za akým účelom. Tiež má právo poznať aké sú kategórie dotknutých osobných údajov, plánovanú dobu uchovávania osobných údajov, prípadný iný zdroj získavania osobných údajov, komu osobné údaje prevádzkovateľ odovzdáva, kto osobné údaje spracováva okrem prevádzkovateľa a aké má ďalšie práva súvisiace so spracovaním svojich osobných údajov (najmä práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve vzniesť sťažnosť). Všetko spomenuté a omnoho viac sa môže účastník dozvedieť v tomto dokumente „Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov“.

Účastník má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú spracovávané jeho osobné údaje. Ak prevádzkovateľ osobné údaje účastníka spracováva, tak účastník má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Na základe písomnej žiadosti účastníka je prevádzkovateľ povinný v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť účastníkovi potvrdenie (kópiu) spracúvaných osobných údajov. 30 dňovú lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, pričom je povinný o predĺžení lehoty účastníka včas informovať.

Prvé potvrdenie (kópiu) spracovaných osobných údajov je poskytnuté prevádzkovateľom bezplatne. Opakované poskytnutie potvrdenia spracovaných osobných údajov, o ktoré účastník požiada, je spoplatnené. Prevádzkovateľ si účtuje poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vystavenie žiadaného potvrdenia.

V prípade vyžiadania potvrdenia spracovaných osobných údajov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo účastníka verifikovať prostredníctvom poskytnutia dodatočných informácií. Cieľom overovania je zistiť, či sa skutočne jedná o pravého účastníka (kupujúceho). Verifikácia má zamedziť prípadnému zneužitiu osobných údajov neoprávnenými osobami.

 1. Právo na opravu

V prípade, že osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracováva, sú chybné alebo neúplné, má účastník právo, aby ich prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil, poprípade doplnil.

 1. Právo na výmaz

V niektorých prípadoch má účastník právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jeho osobné údaje. Účastník si musí byť vedomí skutočnosti, že vymazanie osobných údajov nie je možné v dokumentoch, ktoré je prevádzkovateľ podľa zákona povinný uchovávať (napr. faktúry). Žiadosť o vymazanie osobných údajov môže byť odmietnutá aj v prípade, keď osobné údaje účastníka sú potrebné pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov prevádzkovateľa (napr. v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

Osobné údaje účastníka budú prevádzkovateľom bez zbytočného odkladu vymazané, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje účastníka už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané,

 • účastník odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je súhlas účastníka nevyhnutný a zároveň neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich ďalšie spracovanie prevádzkovateľom,

 • účastník vzniesol námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva na základe svojich oprávnených záujmov a dospeje sa k zisteniu, že už žiadne takéto oprávnené dôvody, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nejestvujú,

 • osobné údaje sa spracovávajú nezákonne,

 • povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis,

 • sa jedná o osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Hlavné informácie o platobnej karte účastníka nie sú ukladané v databáze prevádzkovateľa, ale v platobnej bráne. Preto sa tieto dáta nedajú vymazať prevádzkovateľom a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú účastník platbu vykonával.

 1. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Právom účastníka je namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorým dochádza na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Ak budú na strane účastníka existovať konkrétne dôvody, tak môže namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov.

V prípade, že sa účastník domnieva, že prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov zaslaním e-mailu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je povinný o námietke bezodkladne rozhodnúť a následne informovať účastníka. Ak prevádzkovateľ nevyhovie námietke účastníka, tak účastník sa môže obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie účastníka obrátiť sa so svojim podnetom priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

V prípade, ak sa jedná o spracovávanie osobných údajov účastníka pre účely marketingu, tak ich prevádzkovateľ prestane spracovávať bez zbytočného odkladu.

 1. Právo na obmedzenie spracovania

Právo na obmedzenie spracovania umožňuje účastníkovi v niektorých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu jeho osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania po obmedzenú dobu.

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné obmedziť ak:

 • účastník popiera presnosť svojich osobných údajov,

 • osobné údaje účastníka sú spracovávané nezákonne,

 • prevádzkovateľ už osobné údaje účastníka nepotrebuje pre účely spracovania, ale účastník ich potrebuje pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov,

 • účastník vzniesol námietku proti spracovaniu (prevádzkovateľ je povinný obmedziť spracovanie osobných údajov účastníka po dobu, počas ktorej zisťuje oprávnenosť vznesenej námietky).

V takom prípade môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje účastníka len s jeho súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

 1. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Účastník (kupujúci) má právo získať od prevádzkovateľa (predávajúceho) všetky svoje osobné údaje, ktoré prevádzkovateľovi poskytol a ten ich spracováva na základe súhlasu účastníka a na základe plnenia zmluvy. Osobné údaje účastníka budú poskytnuté prevádzkovateľom v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Účastník má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 1. Právo na odvolanie súhlasu

Právom účastníka je kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť účastník o tejto skutočnosti informovaný.

Účastník môže súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať žiadosťou doručenou e-mailom na juhosova.lenka@gmail.com, prípadne žiadosťou zaslanou poštou na adresu Lenka Juhošová, Zimná 585/25, 053 33 Nálepkovo.

 1. Právo podať sťažnosť

V prípade, ak sa účastník domnieva, že sú jeho osobné údaje spracovávané protiprávne alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, má právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Najrýchlejší spôsob, ako možno uplatniť jednotlivé práva je priamo kontaktovať prevádzkovateľa (e-mailom na juhosova.lenka@gmail.com, telefonicky 0907 346 685), ktorý Vám pomôže s potrebnými administratívnymi formulármi. Žiadosť účastníka bude vybavená bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti požiadavky účastníka, je prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení bude účastník riadne informovaný.

Prijatie žiadosti o uplatnení práva je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla: Lenka Juhošová, Zimná 585/25, 053 33 Nálepkovo. Súčasťou žiadosti je uvedenie e-mailovej adresy, na ktorú bude následne zaslaný overovací e-mail za účelom potvrdenia totožnosti žiadateľa.

Pokiaľ si účastník uplatňuje niektoré z vyššie uvedených práv, tak prevádzkovateľ má právo žiadať preukázanie totožnosti účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom musí byť odoslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. V prípade podania žiadosti inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. Ak žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť v lehote do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv prijatá.

X. Cookies

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov týmto informuje prevádzkovateľ účastníka o používaní cookies a o možnosti zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že účastníkovi aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Pod pojmom cookies rozumieme malé textové súbory (súbory písmen a čísel), ktoré môžu byť odosielané do internetového prehliadača pri návšteve webových stránok a následne ukladané do zariadenia používateľa (pevného disku počítača, smartphonu alebo tabletu). Súbory cookies nepredstavujú riziko poškodenia používaného zariadenia. Súbory cookies sú generované webovým serverom a následne ukladané do priečinka pre súbory prehliadača používateľa. Súbory cookies obvykle obsahujú: názov webu z ktorého pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve webovej stránky webový prehliadač opäť načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

Na stránke www.kocikybubinko.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies súbory. Dočasné cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania nášho webu od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Trvalé cookies zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa za každým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila.

Webová stránka www.kocikybubinko.sk pracuje s rôznymi cookies súbormi, ktoré je možné z hľadiska účelu rozdeliť na:

 1. Základné cookies súbory - sú nevyhnutné pre samotné fungovanie webovej stránky, taktiež zabezpečujú používanie základných funkcií. Uskutočňujú prenos elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. Umožňujú vašu identifikáciu pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu, ďalej zapamätanie prihlásenia z použitého zariadenia a prístup k zabezpečeným častiam webu bez nutnosti opätovného prihlásenia. Rovnako slúžia na odstraňovanie porúch a nefunkčných súčastí webovej stránky. Zablokovanie základných cookies súborov vo vašom prehliadači môže spôsobiť nesprávne fungovanie webovej stránky v dôsledku čoho vám nemusíme byť schopný poskytovať naše produkty a služby.

 2. Prevádzkové cookies súbory - informujú nás o vašom správaní na našej webovej stránke. Pomocou prevádzkových cookies súborov máme možnosť analyzovať a následne vylepšovať našu webovú stránku, predovšetkým jej dizajn kategorizáciu produktov, výkon a pod.

 3. Súbory cookies tretích strán – na webovú stránku www.kocikybubinko.sk môžu existovať prepojenia z iných webových stránok v dôsledku čoho môžu byť počas jej používania vytvorené súbory cookies, ktoré nie sú a ani nemôžu byť prevádzkovateľom kontrolované. Takáto situácia môže nastať vtedy, ak navštívená webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretích strán (napr. nástroje spoločnosti google), alebo zobrazuje obsah webovej stránky tretích strán (napr. Facebook, YouTube a pod.), následkom čoho je prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Informácie o používaní súborov cookies tretími stranami sa nachádzajú v pravidlách ochrany súkromia a zásadách používania cookies súborov spomínaných služieb. Prevádzkovateľ webu www.kocikybubinko.sk nemá k týmto súborom cookies prístup, nekontroluje ich ukladanie.

Cookies súbory používané stránkou www.kocikybubinko.sk sú nastaviteľné vo vami používanom webovom prehliadači. Prevažná časť internetových prehliadačov má navolené automatické akceptovanie cookies súborov. Automatické akceptovanie cookies súborov je možné zmeniť formou ich zablokovania alebo upozornenia v prípade, že sa majú súbory cookies poslať do použitého zariadenia. Pokyny na zmenu cookies súborov je možné nájsť priamo v prehliadači, konkrétne v časti „pomoc“. Cookies súbory je možné v prehliadači odstrániť buď jednotlivo alebo hromadne.

XI. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy, ktoré vznikajú pri spracovávaní osobných údajov sa riadia podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a to bez ohľadu na to, z ktorej krajiny bol prístup k nim realizovaný. V prípade vzniku sporu medzi účastníkom a prevádzkovateľom v súvislosti s ochranou súkromia spadá ich riešenie do kompetencie príslušných slovenských súdov.

Tieto Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 03.09.2019. Sú k dispozícii v elektronickej podobe na webovej stránke prevádzkovateľa www.kocikybubinko.sk.
Najpredávanejšie produkty

 • Gusio Florencia
  Gusio Florencia

  Kočík Florencia elegantne kombinuje moderný dizajn, pohodlnosť,...

  360,00€

Informace

Výrobcovia

Zľavnené produkty

Momentálne nie sú žiadne zľavnené produkty.

Dodávatelia

Žiadni dodávatelia