Reklamačný poriadok sa v tejto podobe vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho formou elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho - www.kocikybubinko.sk.

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho. Popisuje, akým spôsobom reklamovať tovar zakúpený  od predávajúceho. Povinnosťou kupujúceho je oboznámiť sa so so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a s platným reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru.

Potvrdením záväznej objednávky tovaru s povinnosťou platby kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a s platným reklamačným poriadkom internetového obchodu www.kocikybubinko.sk a v celom rozsahu s ním súhlasí. Súčasne kupujúci potvrdzuje, že:

 1. bol riadne informovaný predajcom o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 odsek 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

 2. bol riadne poučený predávajúcim o svojich právach, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri doručení reklamovaného tovaru prostredníctvom pošty alebo kuriéra, je rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie dátum prijatia tovaru od doručovateľa. Dĺžka záručnej doby je:

 1. 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru v prípade nového tovaru, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu,

 2. 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru v prípade použitého tovaru (použitým tovarom sa rozumie takto označený tovar, ktorý je použitý či opravovaný bez chyby, pričom kompletnosť balenia nebráni plnému užívaniu výrobku).

V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania je považovaná doba trvajúca od doručenia objednaného tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu prostredníctvom odovzdania tovaru pracovníkovi prepravnej spoločnosti za účelom jeho prepravy k predávajúcemu.

Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol zakúpený tovar v reklamácii a nemohol byť používaný kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v lehote záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba od začiatku, od prevzatia nového tovaru, prípadne od prevzatia tovaru s novou súčiastkou.

V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam a špecifikáciám v tomto reklamačnom poriadku.

Povinnosťou kupujúceho je bezprostredne pri prevzatí doručeného tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – tovar rozbaliť, skontrolovať jeho kompletnosť a všetky jeho súčasti. Ak doručený tovar vykazuje zjavné chyby (mechanicky poškodená alebo neúplná zásielka) je kupujúci povinný rozsah a povahu poškodenia popísať ihneď pri prevzatí tovaru v odovzdávacom protokole prepravcu (záznam o poškodení, záznam o nekompletnosti balenia) a to za jeho prítomnosti. Výhrady kupujúceho k doručenému tovaru uvedené v škodovom zápise, ktorého správnosť na mieste potvrdí dopravca, je potrebné obratom zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.

Mechanicky poškodenú alebo neúplnú zásielku je nevyhnutné bezodkladne oznámiť predávajúcemu (e-mailom na adresu juhosova.lenka@gmail.com, alebo prostredníctvom telefonátu na číslo 0907 346 685) a prepravnej spoločnosti. Poškodenú alebo neúplnú zásielku je žiaduce zdokumentovať fotograficky a fotografie zaslať na vyššie uvedený e-mail.

Na základe vyhotoveného záznamu o poškodení doručeného predávajúcemu, môže byť kupujúcemu po vyhodnotení škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava na tovar, odstránenie nedostatku tovaru alebo v prípade neodstrániteľných chýb dodaný nový tovar.

Predávajúci je zodpovedný za chyby, ktoré sa na predmetnom tovare prejavia v záručnej dobe a sú spôsobené výrobným nedostatkom. Predajca nie je zodpovedný za poruchy a poškodenia spôsobené prepravcom. Zodpovednosť za poškodenie počas prepravy nesie dopravca, nakoľko všetky zásielky tovaru odosielané predajcom sú poistené.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, alebo nekompletnosť tovaru, ktoré neboli zjavné pri preberaní zásielky, je nevyhnutné bezodkladne uplatniť po prevzatí zásielky v konkrétnej prepravnej spoločnosti, a to v čase, ktorý je určený pri jednotlivých prepravných spoločnostiach v dokumentoch „Spôsoby doručenia“ a Reklamácie“, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru, alebo nekompletnosť tovaru už nie je možné uznať. Kupujúci musí preukázať, že mechanické poškodenia alebo nekompletnosť tovaru nebolo možné pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu objaviť. Nároky z neskoršie zistených chýb takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované chyby mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravnou spoločnosťou, prípadne v dôsledku udania nesprávnej adresy doručenia kupujúcim. Reklamáciu za nedodanie tovaru vinou prepravnej spoločnosti je nutné uplatniť priamo u pracovníka prepravnej spoločnosti.

V prípade prejavenia sa výrobnej chyby na zakúpenom tovare, je kupujúci povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho a to podľa tohto reklamačného poriadku, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. Ďalšie používanie poškodenej alebo chybnej časti zakúpeného produktu môže spôsobiť neodstrániteľnosť chyby, za čo predajca nenesie zodpovednosť.

Ak tovar počas záručnej doby vykazuje chyby, tak má kupujúci právo uplatniť reklamáciu po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu. K reklamácii je vždy potrebné zaslať originálny záručný list, ktorý bol kupujúcemu doručený spolu s tovarom, ďalej doklad o zakúpení tovaru (faktúra) a podrobný popis chyby (formulár na uplatnenie reklamácie). Neuvedenie popisu chyby výrobku môže riešenie reklamácie značne skomplikovať a predĺžiť!

V prípade akejkoľvek reklamácie kupujúci vopred informuje predávajúceho o uplatnení reklamácie prostredníctvom e-mailu, písomne alebo telefonicky. Cieľom počiatočnej komunikácie je voľba najvhodnejšej formy reklamačného postupu. Počas reklamácie je žiaduce byť v kontakte s predávajúcim, aby sa zaistil hladký priebeh reklamácie a predišlo sa k predlžovaniu reklamačnej lehoty.

Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť predávajúcemu na adresu: Lenka Juhošová, Zimná 585/25, 053 33 Nálepkovo. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Povinnosťou kupujúceho je reklamovaný tovar riadne zabaliť do vhodného obalu (najlepšie originálneho obalu), ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. Obalenie kočíka alebo jeho časti potravinovou fóliou nemusí byť ako zásielka prepravnou spoločnosťou prevzatá z dôvodu nedostatočného zabalenia zásielky (prepravná spoločnosť sa chráni pred zodpovednosťou za prípadné poškodenie kočíka). Balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočnú adresa a telefónne číslo).

Povinnosťou kupujúceho je reklamovaný tovar zaslať riadne očistený. Znečistený tovar bude kupujúcemu obratom vrátený na náklady kupujúceho.

Reklamačné konanie tovaru začína plynúť dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. kupujúci informuje predávajúceho o uplatnení reklamácie prostredníctvom e-mailu, písomne alebo telefonicky,

 2. kupujúci vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a následne ho doručí predávajúcemu napr. e-mailom (vzor sa nachádza na internetovej stránke predávajúceho),

 3. kupujúci zašle reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, dokumentácie a  návodu predávajúcemu. K reklamácii je vždy potrebné zaslať originálny záručný list, kópiu dokladu o zakúpení tovaru (faktúra – daňový doklad odoslaný predávajúcim formou e-mailu) a formulár na uplatnenie reklamácie (nemusí, ak bol odoslaný e-mailom – bod 1).

Po splnení vyššie uvedených podmienok kupujúcim a následným obdržaním reklamovaného tovaru predávajúcim a jeho kontrolou naplnenia vyššie uvedených podmienok reklamácie, odošle predávajúci kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie reklamácie a to bez zbytočného odkladu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie. Následne predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Opätovným vyskytnutím sa chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 a § 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písmeno m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,

 2. výmenou tovaru,

 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,

 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Spôsob vybavenia reklamácie volí kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho môže upozorniť a navrhnúť vhodnejší spôsob. Ak kupujúci v poskytnutej primeranej lehote nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim, zvolí ho predávajúci. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v listinnej podobe, alebo prostredníctvom e-mailu.

Na začiatku reklamačného konania môže kupujúci požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. O tom, či je chyba úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko formou písomného posúdenia predmetnej chyby. Na základe odborného rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedené „vymenený tovar“. Prípadné nasledovné reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. Ak je tovar vymenený za nový, tak záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak výlučne na nový tovar.

Po riadnom vybavení reklamácie bude reklamovaný tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky, o čom bude kupujúci včas informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný reklamovaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci tiež skontroluje kompletnosť tovaru. V prípade nesúladu je kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho (telefonicky alebo e-mailom), k neskorším námietkam nebude prihliadnuté.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby tovaru má kupujúci tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Všetky právom uplatnené reklamácie v záručnej dobe sú bezplatné. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s prepravou tovaru späť ku kupujúcemu.

Záručné podmienky pre konkrétny tovaru sú uvedené v priloženom záručnom liste. Povinnosťou kupujúceho je pred prvým použitím tovaru riadne si preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Nárok kupujúceho na uplatnenie záruky (bezplatnú záručnú opravu) u predávajúceho zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení (nadobudnutí) tovaru u predajcu, záručného listu alebo príslušenstva potrebného k odbornému posúdeniu oprávnenia reklamácie,

 2. uplynutím záručnej doby tovaru,

 3. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

 4. mechanickým poškodením tovaru,

 5. násilným poškodením tovaru,

 6. neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky,

 7. poškodením tovaru v dôsledku neodbornejmanipulácii, obsluhy alebo neprimeraným zaobchádzaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie,

 8. zanedbaním starostlivosti o zakúpený tovar, alebo nesprávnym skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

 9. poškodením tovaru nadmerným mechanickým opotrebením, nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,

 10. poškodením tovaru nepredvídateľnou skazou a náhodným zhoršením, živelnou udalosťou, živelnou katastrofou,

 11. poškodením tovaru poveternostnými podmienkami(najmä vyblednutie od slnka, hrdza na kovových častiach a pod.) alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním tovaru (opotrebovanie pneumatík, defekty, škrabance na konštrukcii, odtrhnuté zipsy, cvoky a pod.). Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, na ktoré bol kupujúci upozornený predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Ak je reklamovaný tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky, tak sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

V prípade rozporu tovaru s kúpnou zmluvou má kupujúci nárok na tzv. zjednanie nápravy a bezplatným uvedením tovaru do stavu, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve prostredníctvom opravy, alebo primeraným znížením kúpnej ceny tovaru, alebo náhradný dodaním tovaru, alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.

Pod zhodou s kúpnou zmluvou rozumieme, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé. Ďalej zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza, alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

Pokiaľ kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania vyplní elektronický formulár sťažnosti. Predložené informácie musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.


Najpredávanejšie produkty

 • Gusio Florencia
  Gusio Florencia

  Kočík Florencia elegantne kombinuje moderný dizajn, pohodlnosť,...

  360,00€

Informace

Výrobcovia

Zľavnené produkty

Momentálne nie sú žiadne zľavnené produkty.

Dodávatelia

Žiadni dodávatelia